บมจ.สแกน อินเตอร์ ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมขายหุ้น IPO ไม่เกิน 300 ล้านหุ้น ตั้ง บล. กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษา นำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

บมจ.สแกน อินเตอร์’ ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ยื่นแบบคำขอและไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น ก่อนเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
 

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.สแกน อินเตอร์ ได้ยื่นแบบแสดงคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.)  เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 

ปัจจุบัน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 450 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มีจำนวน 900 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบรับเหมา ติดตั้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV และธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจการค้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.กสิกรไทย กล่าวด้วยว่า สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนในโครงการธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ส่วนที่เหลือจะนำเงินไปชำระเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
 

ด้านนายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการ  บริษัทสแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเพื่อให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติแก่ ปตท. พร้อมบริการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานีบริการลูกของ ปตท.ที่ไม่ได้อยู่ตามแนวท่อก๊าซ รวมถึงยังเป็นผู้ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ตามสถานีก๊าซ NGV และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบก๊าซธรรมชาติอื่นๆ โดยผ่านการเข้าร่วมประมูลงานและรับงานจากผู้ว่าจ้างโดยตรง
 

ทั้งนี้  บริษัทฯ มีจุดเด่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ โดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรระบบความดันก๊าซธรรมชาติ (Pressure Reducing System) ถังที่ช่วยรักษาระดับความดันของก๊าซธรรมชาติให้คงที่ (Ignition Trailer Decanting System) และระบบดักไอน้ำมันและสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับก๊าซธรรมชาติอัด (Oil Eliminator) เพื่อติดตั้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซ NGV และ LPG โดยให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงก๊าซในรถยนต์ และธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อ ‘สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สแกนอินเตอร์’ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และธุรกิจอื่นๆ
 

“บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราจึงมุ่งมั่นวิจัยค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ โดยสามารถจดสิทธิบัตรที่ถือเป็นเทคโนโลยีของเรา นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าและต่อยอดความสำเร็จสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจของเราและพัฒนาพลังงานไทยไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต” นายธัญชาติ กล่าว