อบรมหลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้ที่ต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ ได้ขับอย่างปลอดภัย ถูกต้อง ตลอดจนการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี