อบรมหลักสูตร "การคิดเชิงบวกในการทำงาน"

วันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร "การคิดเชิงบวกในการทำงาน" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างมุมมองการทำงานด้วยแนวคิดเชิงบวก เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบ เพื่อสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย การวางแผนการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานทั้งต่อตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ