อบรมหลักสูตร การใช้งานปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การใช้งานปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่แก่พนักงานที่ใช้งานปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย