SCN อบรมการใช้งานปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ เพื่อให้เกิดทักษะและความถูกต้องในการใช้งาน