SCN เปิดศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี

       บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น  ซึ่งมีพนักงาน ของเราที่มีจิตอาสา โดยเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิร่วมกตัญญู  ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดสถานที่ ซึ่งเป็นที่ประสานงานรับแจ้งเหตุ รวมถึงเป็นศูนย์รวมของอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี  ในการนี้บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี   ซึ่งจะมอบให้กับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี โดยทำพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558  ณ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนสามโคก เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร  ประสานงาน ในการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายอย่างรวดเร็วและทันท่วงที