CNG Cylinders Testing Center

ให้บริการในการตรวจสอบถังก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO:11439, CSA/ANSI NGV-2, UN ECER110 หรือ TISI2311/ISO11439 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมการใช้ถังสำหรับบรรจุและขนส่งก๊าซ NGV ในประเทศไทย (กรมการขนส่งทางบก, 2009) และมาตรฐาน ISO 11623, BS EN 1968 มีข้อกำหนดว่า ถังก๊าซที่ใช้งานทุก 5 ปี จะต้องได้รับการตรวจสอบ โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานถัง ปัจจุบันถังที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย เริ่มมีการใช้งานครบอายุการใช้งานแล้ว บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้ทดสอบถังขนส่งก๊าซ NGV จึงได้ก่อสร้างและจัดตั้งโรงงานที่ 11 อยู่ในบริเวณโรงงานหลัก ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าว โดยมีลูกค้าหลัก คือ รถขนส่งก๊าซ NGV ของบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัทเอกชนอื่นๆ ที่เป็นผู้ประกอบการขนส่งก๊าซให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง เริ่มให้บริการ ธันวาคม 2558