iCNG

โครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Compressed Natural Gas)
 

จากจุดเริ่มต้นที่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด มหาชน ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีความปลอดภัยสูงและราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น บริษัทฯได้ริเริ่มแนวคิดและพัฒนานวัตกรรมซึ่งนำมาซึ่งการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซ โดย ณ ที่นี้ คิดเป็น 92 % ของจำนวนโรงงานรวมในประเทศไทย ก่อนหน้านี้ความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีสูงมากแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากอุปสรรคเรื่องของที่ตั้งโรงงานที่ไม่สามารถเข้าถึงแนวท่อก๊าซธรรมชาติ

 

โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในขั้นตอนการผลิต และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ข้างเคียง  รวมไปถึงปัญหาเรื่องการลำเลียงอันเนื่องมาจากยังไม่มีนวัตกรรมใดที่สามารถลดแรงดันจากแรงดันสูงมากไปยังแรงดันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและได้ทำการพัฒนาระบบลดแรงดันสูงสำหรับก๊าซธรรมชาติ (Pressure Reducing System : PRS) เพื่อลดความดันที่สูงมากจากการลำเลียงโดยรถขนส่งให้เหลือความดันที่โรงงานสามารถนำไปใช้ได้

 

อนึ่ง ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดังที่กล่าวข้างต้นคือ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่ปล่อยมลภาวะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ ถ่านหิน น้ำมันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas :LPG) และ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biomass) อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงกว่าเนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหลจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทันที โดยไม่สะสมอยู่ในระดับพื้นดินเหมือนเชื้อเพลิงเหลวอย่าง LPG  ซึ่งหากผู้ใช้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติจะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ในหลายด้านโดยมีผลประโยชน์หลักเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงตั้งแต่หลักแสนถึงหลายล้านบาทต่อเดือน

 

โดยระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจะอยู่ในช่วง 10-14 เดือนหากเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงหลักเดิมที่ใช้จาก LPG มาใช้ ก๊าซธรรมชาติและหากมองถึงทางด้านความผันผวนของราคานั้น ก๊าซธรรมชาติมีปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยความที่โครงสร้างราคาของ น้ำมันเตา และ LPG ผูกกับราคาของน้ำมันในตลาดโลก ที่นับวันยิ่งมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกลไกราคาน้ำมันของตลาดโลก ส่งผลให้ความเสี่ยงในด้านต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงเมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ จึงเป็นการลดอัตราส่วนของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและส่งผลให้กลไกโครงสร้างราคาของก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคงมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่งในอนาคตก๊าซธรรมชาติถูกกำหนดให้มีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

 

เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและ LPG  ทั้งนี้เนื่องจากราคาของน้ำมันเตาและ LPG จะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมิสามารถคาดเดาได้ เมื่อเทียบกับความเสถียรของราคาก๊าซธรรมชาติแล้ว ก๊าซธรรมชาติถือเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพทางด้านราคา ซึ่งหากคิดมูลค่าและผลประโยชน์โดยรวมที่ตามมาด้วยแล้ว ยังมีราคาถูกกว่า ราคาของน้ำมันเตา และ LPG อยู่มากนัก

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด มหาชน ได้ทำการคิดค้นและวิจัยโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านก๊าซธรรมชาติมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะในเรื่องของระบบลดแรงดันของก๊าซธรรมชาติและได้ทำการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยอีกทั้งยังคงมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงทั้งในเรื่องระบบการลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงงานอุตสาหกรรม การลำเลียงก๊าซธรรมชาติโดยรถขนส่งไปยังโรงงาน จึงเปรียบได้ว่าโรงงานกลุ่มนั้นๆ ได้ตั้งอยู่บนแนวท่อก๊าซธรรมชาติไปโดยปริยาย

 

โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อมุ่งหวังให้โรงงานของท่านสามารถลดต้นทุนทางด้านการผลิตและสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องลดต้นทุนให้ต่ำสุดและเพิ่มผลกำไรให้สูงที่สุด เพื่อส่งผลไปยังผลประกอบการที่มากขึ้นตามมา
 

ก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (iCNG)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในโครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะจัดตั้งโรงงานอัดก๊าซธรรมชาติและจัดส่งก๊าซธรรมชาติอัดให้แก่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้าสำมารถลดค่าใช้จ่ายทางเชื้อเพลิงลง
CNG for Industry
แผนภาพแสดงลักษณะการดำเนินงานโครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผลจากความสำเร็จของบริษัทฯ ในการวิจัยและพัฒนาระบบลดความดันก๊าซธรรมชาติ Pressure Reducing System (PRS) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อปรับลดความดันก๊าซธรรมชาติอัดจากรถขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซสำหรับการผลิตก๊าซธรรมชาติอัดแรงดันสูงในภาคอุตสาหกรรมกับ ปตท.

 
 
แท็ก: