Natural Gas Quality Improvement

เนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่ได้รับจากท่อมีคุณภาพที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ได้มีการขยายการดำเนินงานในโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อให้ดัชนีคุณภาพของก๊าซ NGV เป็นไปตามที่กำหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 และเริ่มดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558
โดยกรมธุรกิจพลังงาน กำหนดให้ค่าความร้อน หรือ Wobbe Index (W.I.) ของเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ในประเทศ ไทยต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 37–42 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติที่ใช้สำหรับยานยนต์ (NGV) ในประเทศไทยมีที่มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ 2 แหล่งคือ
- แหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มีค่าความร้อนประมาณ 44 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร
- แหล่งก๊าซธรรมชาติจากพม่า มีค่าความร้อนประมาณ 38 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร
     จะเห็นได้ว่าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยมีค่าความร้อนสูงเกินกว่าข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้มีค่าค่าความร้อนของก๊าซให้ได้มาตรฐานตามกรมธุรกิจพลังงานสำหรับภาคยานยนต์ โดยนำก๊าซเฉื่อยเข้าไปผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ทั้งนี้ก๊าซเฉื่อยที่ใช้ผสม ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซค์(CO2) หรือ ไนโตรเจน (N2)
     ที่ผ่านมา สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัทฯ ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซจากประเทศพม่า ดังนั้นจึงมีค่าความร้อนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้และไม่ต้องมีการปรับปรุง คุณภาพก๊าซ อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนตุลาคม 2558 ทาง ปตท.มีแผนที่จะเปลี่ยนแนวท่อในการส่งก๊าซ โดยจะส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยย้อนกลับมาทางแนวท่อที่อำเภอสามโคก ดังนั้นก๊าซธรรมชาติที่อัดจากสถานีบริการ ก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัทฯ จะมีค่าความร้อนเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงคุณภาพโดย การเติมคาร์บอนไดออกไซค์(CO2) ผสมเข้าในก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 18
     ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับ ปตท. เพื่อให้บริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ โดยบริษัทฯ จะได้รับ ค่าตอบแทนเป็นบทต่อกิโลกรัม โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 80 ล้านบาท เริ่มลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม 2558 ณ ปัจจุบันทาง ปตท. ได้เปลี่ยนแปลงก๊าซโดยการส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยเข้ามาในแนวท่อของสถานีก๊าซธรรมชาติอัดสามโคก ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนกันยายน 2558