CNG BUSINESS ธุรกิจก๊าซธรรมชาติซีเอ็นจี

สแกน อินเตอร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับก๊าซซีเอ็นจี หรือเอ็นจีวี โดยดำเนินการตั้งแต่การก่อสร้างสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ, การขนส่งก๊าซธรรมชาติ จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่ใช้บริการ ทั้งนี้บริษัทได้จำแนกประเภทของธุรกิจในหมวดธุรกิจซีเอ็นจีออกมาดังนี้

CNG distribution and retail

CNG Station installation and Maintenance

CNG Logistic

High Pressure Equipment

CNG Compressor and Dispensers