วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

1. Vision (วิสัยทัศน์)

 • ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
   

2. Mission (พันธกิจ)

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน

 • นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

 • สร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจ ให้กับนักลงทุน

 • บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจและดำรงรักษาไว้ซึ่งทีมงานที่หลากหลายในบรรยากาศที่เกื้อกูลกัน

 • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. Business strategy

 • ค้นหาช่องทางในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องและตรงเป้าหมาย

 • จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการพัฒนา

 • จัดสรรเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างครบวงจร

 • สร้างพันธมิตรในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมการทดสอบและประเมินผลสู่มาตรฐานสากล

 • มุ่งเน้นการจดสิทธิบัตรเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

 • นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลจากการคิดค้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจพลังงาน

 • สร้างธุรกิจบริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร

 • สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา

 • ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม