NGV Logistic

                 ปัจจุบัน เมื่อพลังงานธรรมชาติเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และเพื่อเป็นการขยายกำลังการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีหลักไปยังสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มกิจการ THIRD PARTY LOGISTIC ขึ้นที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร ให้บริการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปยังสถานีบริการลูก ตามที่บริษัทฯ และ ปตท. ตกลงร่วมกัน โดยมีตู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติจำนวน 130 คัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านความปลอดภัยในการขนส่งก๊าซ NGV โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition(SCADA) ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งเพื่อให้ทราบตำแหน่งปัจจุบัน รวมทั้งตรวจวัดระยะทางในการขนส่งพร้อมๆ กับการวัดระดับความเร็วของรถ โดยมีขอบเขตความเร็วจำกัดที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

การขนส่งแบบ Trailer

สแกน อินเตอร์มีระบบขนส่งด้วยรถพ่วงขนาดใหญ่  ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดยมีระบบ SCADA ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลกระบวนการขนส่งผ่านระบบ GPS ซึ่งจะตรวจวัดระยะทางในการขนส่งพร้อมๆ กับการวัดระดับความเร็วของรถยนต์ โดยมีขอบเขตความเร็วจำกัดอยู่ที่60 ก.ม./ช.ม และมีรูปแบบรถขนส่ง Trailer หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซฯที่ลูกค้าต้องการ

Long tube Trailer

ระบบขนส่งด้วยรถพ่วงขนาดใหญ่ที่บรรจุได้ 3,200กิโลกรัม/เที่ยว

Xperia Trailer

ระบบขนส่งด้วยรถพ่วงขนาดใหญ่ที่บรรจุได้ 6,400 กิโลกรัม/เที่ยว
 

ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดการขนส่งให้กับสถานีย่อย (Daughter Station) ทั้งหมดกว่า 20 สถานี โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350 ตันต่อวัน เฉลี่ยวันละ 115 เที่ยว พร้อมให้บริการจัดส่งก๊าซธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง