เราทำธุรกิจ

ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ
ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

   บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำรุงสถานีบริการเอ็นจีวี ในด้านต้นทุนของอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทฯสามารถจัดหาและผลิตชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองโดยสั่งซื้อเพียงอุปกรณ์และวัสดุหลักที่สำคัญ เช่น Bare Shaft อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทฯยังรับประกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ โดยระยะเวลารับประกันที่บริษัทฯ รับประกันแก่ลูกค้านั้นจะเป็นระยะเวลารับประกันเช่นเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับประกันจากคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่บริษัทฯต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น

    นอกจากนั้นบริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำรุงสถานีบริการ NGV ในสถานีบริการ NGV ให้สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาประสิทธิภาพตามระยะเวลาดำเนินงาน โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามตารางเวลาซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) และหากอุปกรณ์มีความเสียหายจากการหยุดทำงาน (Shutdown) ของเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาอะไหล่มาเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด (Breakdown Maintenance) ซึ่งเป็นการให้บริการตามสัญญารับเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ NGV กับลูกค้าโดยจะมีลักษณะการกำหนดขอบเขตการให้บริการเป็นระยะเวลาการดำเนินงานหรือตามวงเงินซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบถังบรรจุก๊าซ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมการใช้ถังสำหรับบรรจุและขนส่ง NGV ในประเทศไทย (กรมการขนส่งทางบก, 2009) และมาตรฐาน ISO 11623, BS EN 1968 มีข้อกำหนดว่า ถังก๊าซที่ใช้งานทุก 5 ปีนับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพถัง ซึ่งปัจจุบันถังที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยเริ่มมีการ ใช้งานครบอายุการใช้งานแล้ว

   บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมาและซ่อมบำรุงสถานีบริการ NGV ในด้านต้นทุนของอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจัดหาและผลิตชุดอุปกรณ์ ก๊าซธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง โดยสั่งซื้อเพียงอุปกรณ์และวัสดุหลักที่สำคัญ เช่น Bare Shaft อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังรับประกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ โดยระยะเวลารับประกันที่บริษัทฯ รับประกันแก่ลูกค้านั้นจะเป็นระยะเวลารับประกันเช่นเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับประกันจากคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากการให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ NGV แล้วบริษัทฯ ยังรับติดตั้งถังก๊าซธรรมชาติในรถหางตู้ขนส่ง โดยลูกค้างานประเภทนี้จะเป็นการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการขนส่ง NGV

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา