���������������������������������������������

������������������������������������������������������
ดร.ฤทธี กิจพิพิธ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน University of Massachusetts Lowell ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 14 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด

2564-ปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท พืชเภสัชกรรม จำกัด

2564 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ธัญนัช โฮลดิ้ง จำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด

2560 - 2562

กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด

2559 - 2562

กรรมการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด

2559 - 2562

กรรมการ บริษัท เอมมี่ เอ็นจีวี จำกัด

2559 - 2562

กรรมการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด

2559-2562

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

2558 - 2562

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด

2558 - 2562

กรรมการ บริษัท วรปภา จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565

ถือหุ้นด้วยตนเอง

จำนวน 10,520,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.88

ถือหุ้นทางอ้อม

ไม่มี

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา