���������������������������������������������

������������������������������������������������������
นางสาวนริศรา กิจพิพิธ
รองประธานอาวุโส สายงานกลยุทธ์

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเสี่ยง Imperial College Business School, London

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562

Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2560

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556

Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 49/2556

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา