���������������������������������������������

������������������������������������������������������
นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
รองประธานอวุโส สายงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

-

ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตรภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562

Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Director Accreditation Program (DAP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561

หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15, TFRS16 บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชยฯ

การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Company Secretary Program (CPS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 64/2558

Essential PDPA Compliance for Executives สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา