About SCN

MANAGEMENT STRUCTURE
พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51

วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 35

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 35

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 59

โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ

ว.ทบ.ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 22

การปฏิบัติการรบร่วมภาคีพันธมิตร ประเทศออสเตรเลีย

นักบินลองเครื่องต้นแบบ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

2559

ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

2558 - 2559

จเรทหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การถือหุ้นของบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565

ถือหุ้นด้วยตนเอง

ไม่มี

ถือหุ้นทางอ้อม

ไม่มี

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา