���������������������������������������������

������������������������������������������������������
นายธัญชาติ กิจพิพิธ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2531 – 2559

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ธัญณัช โฮลดิ้ง จำกัด

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด

2534 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด

2559 – 2562

กรรมการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด

2559 – 2562

กรรมการ บริษัท เอมมี่ เอ็นจีวี จำกัด

2559 – 2562

กรรมการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด

2559 – 2562

กรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

2558 – 2562

กรรมการ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด

2558 – 2562

กรรมการบริษัท วรปภา จำกัด

2558 – 2562

กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565

ถือหุ้นด้วยตนเอง

จำนวน 717,920,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.83

ถือหุ้นทางอ้อม (ภรรยา)

จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.67

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา