���������������������������������������������

������������������������������������������������������
นางสาวนริศรา กิจพิพิธ
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเสี่ยง Imperial College Business School, London

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562

Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2560

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556

Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 49/2556

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จำกัด

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ธัญนัช โฮลดิ้ง จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมมี่ เอ็นจีวี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด

2559 - 2563

กรรมการ บริษัท วรปภา จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565

ถือหุ้นด้วยตนเอง

จำนวน 10,520,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.88

ถือหุ้นทางอ้อม

ไม่มี

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา