เราทำธุรกิจ

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (PRIVATE MOTHER STATION (PMS))
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (PRIVATE MOTHER STATION (PMS))

      สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัทฯ ตั้งอยู่บน ถนนบางบัวทอง - บางปะอิน ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บนที่ดิน 20 ไร่ 2 งาน 76.5 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติอัดทั้งหมดประมาณ 643 ตันต่อวัน โดยจะดำเนินการทุกวัน และมีจุดเติมก๊าซ ธรรมชาติเพื่อขนส่งเพื่อทำหน้าที่สำหรับให้รถขนส่ง NGV เข้ามาเติมก๊าซธรรมชาติ จำนวน 30 ช่อง ซึ่งรถขนส่ง NGVสามารถเข้ามารับก๊าซธรรมชาติ ได้พร้อมกันจำนวน 30 คัน และสามารถเติมก๊าซธรรมชาติได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยบริษัทได้ค่าจ้างอัดก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาจ้างอัดก๊าซฯ เท่ากับผลรวมของค่าตอบแทนการลงทุน (Availability Payment (AP)) และค่าดำเนินการ (Energy Payment (EP)) โดยค่า AP หมายถึง ค่าตอบแทนในค่าใช้จ่ายลงทุนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ซึ่งเป็นอัตราคงที่ต่อกิโลกรัมของก๊าซธรรมชาติที่อัดตลอดอายุสัญญา สำหรับค่า EP หมายถึง ค่าใช้จ่ายดำเนินงานซึ่งจะแปรผันโดยตรงตามค่าไฟฟ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศโดยค่า EP จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามค่าตัวแปรดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงไป