เราทำธุรกิจ

ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (NATURAL GAS QUALITY IMPROVEMENT)
ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (NATURAL GAS QUALITY IMPROVEMENT)

      เนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่ได้รับจากท่อมีคุณภาพที่แตกต่างกัน บริษัทฯจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติโดยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาผสมเข้ากับก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีค่าความร้อนที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานกำหนดก่อนนำมาจำหน่ายต่อไปปัจจุบันให้บริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน(พีเอ็มเอส) ให้แก่ ปตท.และปรับปรุงคุณภาพก๊าซของบริษัทเอง ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (พีบีเอส) ที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทในการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ