เราทำธุรกิจ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ NGV
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ NGV

      ปัจจุบันบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ที่เป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อ (Conventional Station) จำนวน 9 สถานี และสถานีบริการก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ (Daughter Station) อีกจำนวน 4 สถานี รวมทั้งสิ้น 13 สถานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อ (Conventional Station) จำนวน 9 สถานี ภายใต้บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 สถานี ภายใต้บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด จำนวน 1 สถานี ซึ่งบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.96 ให้บริการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดระยอง ตามลำดับ และ ในนามบริษัท สยามวาสโก จำกัด จำนวน 2 สถานี (สถานีบริการก๊าซ NGV ชัยนาท ขาเข้า และสถานีบริการก๊าซ NGV ชัยนาท ขาออก) ในนามบริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวน 2 สถานี บริษัท เอมมี่ เอ็นจีวี จำกัด จำนวน 1 สถานี บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด จำนวน 1 สถานี ซึ่งบริษัท สยามวาสโก ถือหุ้นร้อยละ 100 และบริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด จำนวน 1 สถานี โดยบริษัท สยามวาสโก ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งเปิดให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลและพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานของธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ (Daughter Station) จำนวน 54 สถานี ได้แก่ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่บริษัทร่วมดำเนินการกับบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สถานี ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ภายใต้ บริษัท วรปภา จำกัด