CSR

CSR ACTIVITIES
05 April 2024
SCN ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออกัษรเบรลล์สา หรับคนตาบอด ปี ที่ 5

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ลุยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนผู้พิการทางสายตาโครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอนะ” โดยรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วทั้งจากผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ส่งมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนผลิต สื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ภายใต้วัตถุประสงค์สร้างสรรค์กิจกรรมตอบแทนสังคมให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน ด้วยการตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ผ่านการสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้พิการทางสายตา

CONTACT US

We are a leading company and business leader in
alternative energy that will make your life better.

CONTACT US