การดูแลกิจการที่ดี

เอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แนวปฎิบัติต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
หนังสือแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลการสำรวจโครงการ CGR
จรรยาบรรณของบริษัท
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศนโยบายแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา