การดูแลกิจการที่ดี

เอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อทรายและขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
นโยบายต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณของบริษัท
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา