ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้
กำไรสุทธิ

หน่วย(ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,950.59 5,486.18 5,647.01 5,594.18
หนี้สินรวม 2,257.00 2,901.53 2,954.71 2,587.58
ส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น 2,693.59 2,584.64 2,692.30 3,006.60
รายได้หลัก 2,972.28 1,495.65 1,685.94 1,399.98
รายได้รวม 3,119.78 1,562.39 1,749.29 1,832.22
กำไรสุทธิ 195.00 43.37 68.23 342.69
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา