โครงสร้างธุรกิจหลักของ สแกน อินเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่
            - ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
            - ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ (Natural Gas)
            - ธุรกิจยานยนต์ (Automotive)
            - ธุรกิจขนส่ง (Logistics)
           บริษัทฯ สรรหาวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้แก่ ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ชุมชนและสังคม นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนเพิ่มรายได้และลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงาน
            บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างของบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเรายึดถือหลัก การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเสมอมา มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งในและนอกองค์กร อีกทั้งมุ่งทำโครงการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกด้าน และในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำ เรามุ่งทำงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน เพื่อทำให้มั่นใจว่า สแกน อินเตอร์ จะประสบความสำเร็จและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com