นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลผู้ถือหุ้น - นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการ จ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ
      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และ ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้

วันที่กรรมการมีมติ วันปิดสมุดเพื่อจ่ายเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ รอบผลประกอบการ
24/02/66 08/05/66 23/05/66 เงินปันผล** 0.055 บาท 65% 01/01/65-31/12/65
24/02/65 06/05/65 23/05/65 เงินปันผล** 0.06 บาท 481% 01/01/64-31/12/64
24/02/64 07/05/64 20/05/64 เงินปันผล 0.04 บาท 1,004% 01/01/63-31/12/63
23/03/63 07/04/63 22/04/63 เงินปันผล** 0.10 บาท 54.7% 01/01/62-31/12/62
18/02/62 30/04/62 17/05/62 เงินปันผล 0.10 บาท 57.2% 01/01/61-31/12/61
22/02/61 7/5/61 22/05/61 เงินปันผล 0.10 บาท 62.5% 01/01/60-31/12/60
21/02/60 08/05/60 23/05/60 เงินปันผล 0.14 บาท 60% 01/01/59 - 31/12/59
23/02/59 03/05/59 18/05/59 เงินปันผล 0.10 บาท 50% 01/01/58 - 31/12/58

*


      หมายเหตุ * กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 66 ล้านบาท โดยกรรมการของบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป โดยมติที่อนุมัติมีดังนี้

     1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

     ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน


เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา