รู้จักกับ SCAN INTER

      บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานชั้นนำของไทย ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน และขนส่งแบบครบวงจร เราเป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของไทย และดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ
       เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความพึงพอใจ พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์
ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา