นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลผู้ถือหุ้น - การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการครบวาระ ดาวน์โหลด
ร่างข้อบังคับเฉพาะข้อที่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา