นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลผู้ถือหุ้น - การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการครบวาระ ดาวน์โหลด
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
การใช้รหัสคิวอาร์ QR Code ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา