นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลผู้ถือหุ้น - รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)

6,067

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

38.28

ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ 717,920,000 59.83
2 นาง ณัชชา กิจพิพิธ 20,000,000 1.67
3 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 13,509,600 1.13
4 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 11,989,800 1
5 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 11,380,000 0.95
6 นาย สมพล ว่องสิริชนม์ 10,632,200 0.89
7 นาย ฤทธี กิจพิพิธ 10,520,000 0.88
8 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ 10,520,000 0.88
9 นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ 10,333,800 0.86
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,010,708 0.58
รวม 823,816,10868.67
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา