หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

      บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยเป็นทั้งผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งบริษัทยังดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจขนส่ง NGV ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ

ผลประกอบการ
ประจำปี 2566

(ล้านบาท)

รายได้รวมกลุ่มบริษัท 2,068.31
กำไรจากกิจกรรมการดำเนินงาน 252.26
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 167.82


สถานะทางการเงิน (ล้านบาท)

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา