นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

      บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยเป็นทั้งผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งบริษัทยังดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจขนส่ง NGV ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ

ผลประกอบการ
ประจำปี 2564

(ล้านบาท)

รายได้หลัก 1,685.90
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 314.20
กำไรสุทธิ(บาท) 69.00

รายได้จำแนกตาม ธุรกิจ

สถานะทางการเงิน (ล้านบาท)
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา