���������������������������������������������

������������������������������������������������������
นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
กรรมการ และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

-

ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตรภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562

Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Director Accreditation Program (DAP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561

หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15, TFRS16 บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชยฯ

การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Company Secretary Program (CPS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 64/2558

Essential PDPA Compliance for Executives สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2557 - 2560

ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด

2563 - 2563

กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565

ถือหุ้นด้วยตนเอง

ไม่มี

ถือหุ้นทางอ้อม

ไม่มี

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา