สมัครงาน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

หน้าที่ รับผิดชอบ

- ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสามัญประจำปี (AGM) และการประชุมอื่น ๆ จัดทำระเบียบวาระและเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม สื่อสารกับสมาชิกคณะกรรมการ

- เตรียมข้อมูลขององค์กรทั้งหมด และการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

- บริหารจัดการเอกสารบริษัททั้งหมดสำหรับ ตลท., ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการอื่น ๆ

- ปรับปรุงและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- บริหารจัดการงานเอกสารและงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป กฎหมาย, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด พรบ.บริษัท พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในสายงาน เลขานุการบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการบริหารจัดการ, มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

- เชี่ยวชาญในการใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต

เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น

ทุนการศึกษา

ชุดยูนิฟอร์ม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลืองานแต่งและงานศพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

งานสังสรรค์ประจำปี

ประกันสังคม


เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา