SCN รับทรัพย์กว่า40 ลบ. ศาลแพ่งสั่ง “อีโค โอเรียนท์” ชดใช้คดีหลุมก๊าซ
ข่าวสาร
|
17 พฤษภาคม 2565

      ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ส าหรับคดีข้อพิพาทดังที่มีค าตัดสินชี้ขาดกรณี บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้เรียกร้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศ ยื่นข้อเรียกร้องต่อ บริษัท อีโค โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ECOR ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ จากการผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จากหลุมก๊าซ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาล ยุติธรรม ได้มีค าชี้ขาดให้ SCN ชนะคดี รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับจากวันเสนอข้อพิพาท จนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น

      ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศาลแพ่ง ได้มีค าพิพากษาให้บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซ็ส (ประเทศไทย) จ ากัด ปฏิบัติตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาท หมายเลขด าที่ 29/2563 ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 18/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยให้ปฏิบัติตามค าพิพากษา ภายใน 30วัน มิฉะนั้นอาจถูกยึดทรัพย์ จับกุม จ าขังหรือบังคับคดีตามกฎหมาย

      หลังจากที่ บริษัท อีโค โอเรียนท์ รีซอสเซ็ส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้เพิกถอนค าชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม ที่ให้ SCN ชนะคดีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขายก๊าซ เนื่องจากบริษัท อีโค โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่สามารถจัดส่งก๊าซให้ตามที่ตกลงกัน ในสัญญา และช าระเงินค่าความเสียหายให้ SCN เป็นจ านวน 40,712,438.34 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ จากวันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น

      นอกจากศาลแพ่งได้พิพากษาให้ ECOR รับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ แล้ว ยังได้ให้ECOR ชดใช้ ค่าเสียหาย รวมทั้งค่าทนาย แก่ SCN ด้วย โดยถือเป็นบทเรียนส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการเห็นว่า การจะท ากิจการอันใดที่ เกี่ยวข้องกับความถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศชาติ จะต้องพิจารณาอย่างดีและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อมีส่วน ช่วยในการร่วมกันรักษาสมบัติของประเทศไม่ให้ถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

      ทั้งนี้ SCN ยึดถือเรื่องการด าเนินงานอย่างสุจริตและมีจริยธรรมเป็นกฎหลักมาตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท โดย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วมีมติให้ทนายความของ SCN บอกเลิกสัญญาซื้อขายก๊าซดังกล่าว พร้อม เรียกร้องค่าเสียหาย กรณีผู้ประกอบการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติจากการผิดสัญญาซื้อขายก๊าซ ธรรมชาติ จากหลุมก๊าซ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รับผิดชดใช้ ค่าเสียหาย

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา