สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

หน้าที่ รับผิดชอบ

- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลการบริหารการจัดการ

- รวบรวมข้อมูล, กำหนดแผนระยะยาวของบริษัท วิเคราะห์และจัดทำการประเมินผลกระทบเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

- วิเคราะห์ประสิทธิภาพและเปรียบเทียบแผนงาน เพื่อรองรับการส่งผลกับแผนระยะยาว

- บริหารจัดการการคาดการณ์ งบประมาณ และการสร้างผลกำไรเพื่อส่งมอบแผนงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ตรวจสอบการติดตามค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

- เป็นผู้นำในการประเมินและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

- จัดทำงบดุล, กระทบยอด และ KPI ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ

- ทำงานเป็นทีม และทำงานกับสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป การเงิน, บัญชี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 5 ปีในสายงาน การเงิน หรือบัญชี

- ความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน การคิดต้นทุน และการวิเคราะห์

- มีความรู้ทางด้าน US GAAP, GAAP ท้องถิ่นของประเทศ, กฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับด้านภาษี

- มีความรู้การทำแบบจำลองทางการเงินและแบบจำลองการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน (Excel)

- สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์, มีแรงขับเคลื่อนสูง, มีแรงจูงใจ และมีความคิดเชิงบวก

- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft excel, PowerPoint และมีความรู้ระบบ ERP

- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Power BI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต

เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น

ทุนการศึกษา

ชุดยูนิฟอร์ม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลืองานแต่งและงานศพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

งานสังสรรค์ประจำปี

ประกันสังคม

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา