ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ให้กับภาคภาครัฐ (PPA)

           บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยลูกค้าหลักของ สแกน อินเตอร์ คือหน่วยงานภาครัฐของประเทศ อย่างในประเทศไทย สแกน อินเตอร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่วนในประเทศพม่า ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้า ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โครงการ Minbu
ประเทศเมียนมาร์
220 MW
โรงไฟฟ้าบางภาษี
จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
5 MW
โรงไฟฟ้า V.O. Net
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
1.26 MW
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
โรงไฟฟ้าบางภาษี จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
           โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี ของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ โดยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงไฟฟ้า V.O.Net จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
           บริษัท วี. โอ. เน็ต จำกัด ไบโอดีเซล เอเชีย ของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ โดยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com