ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

            สแกน อินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ ปตท. เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกว่า 15 ปี เพื่อให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานีบริการลูก (Daughter Station) ในพื้นที่ต่าง ๆ นอกแนวท่อส่งก๊าซ
            บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านความปลอดภัยในการขนส่ง NGV โดยรถขนส่งของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ ปตท. กรมการขนส่งทางบก และกรมธุรกิจพลังงาน รวมถึงจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งให้ทราบตำแหน่งปัจจุบัน รวมทั้งตรวจวัดระยะทางในการขนส่งพร้อมๆ กับการวัดระดับความเร็วของรถ
           นอกจากนั้นยังจัดให้มีพนักงานประจำรถ 2 คน พร้อมระบบ In-Vehicle-Monitoring-System (IVMS) แบบ Real-time ประกอบด้วยกล้อง 4 จุด (หน้ารถ, ห้องโดยสาร และข้างรถบรรทุกหัวลากซ้าย-ขวา) พร้อมระบบบันทึกพฤติกรรมการขับรถ และระบบสื่อสารกับพนักงานขับรถแบบ Real-time รวมทั้ง อุปกรณ์ตรวจจับความเหนื่อยล้า และการละสายตา พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบ Real-time เพื่อช่วยเหลือในการดูเส้นทางและการดำเนินการในขั้นตอนเชื่อมต่อก๊าซธรรมชาติและการถ่ายก๊าซธรรมชาติไปที่สถานีบริการลูก ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรถขนส่ง NGV ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

           ประกอบธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ("ปตท.") เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซหรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ ธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยมีลูกค้าคือ ปตท.
แผนภาพแสดงภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ
1. Private Mother Station คือสถานีที่อยู่บนแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเพิ่มความดันพร้อมปรับปรุงคุณภาพก๊าซและอัดจ่ายก๊าซให้กับรถขนส่งก๊าซไปยังสถานีลูก (Draughter Station)
2. Draughter Station คือสถานีที่อยู่ห่างจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยต้องรับก๊าซจากรถขนส่งที่มาจากสถานีแม่ และจำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการ
3. Conventional Station คือสถานีที่อยู่บนแนวท่อก๊าซธรรมชาติ พร้อมปรับรุงคุณภาพก๊าซ และจำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการ
ISO 9001:2015
ISO 39001:2012
ISO 45001:2018
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com